Á Mesa do Parlamento: O Barrio de Mollabao

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López e Raúl Fernández Fernández, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 2.a, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.

O barrio de Mollabao, a menos dun quilómetro do centro da cidade de Pontevedra, presenta un estado de abandono tal que provoca queixas reiteradas dos veciños e veciñas: deficiencias na limpeza, invasión das beirarrúas pola maleza, abandono das pistas deportivas ou escaseza de contedores de lixo son algunhas desas queixas, pero tamén a velocidade inapropiada de moitos/as condutores/as e, sobre todo, o ruído excesivo provocado polo paso continuo de vehículos a gran velocidade pola ponte da AP-9.

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:

 1. Ten coñecemento o Goberno galego dos problemas de abandono no barrio de Mollabao, en Pontevedra?
 2. Vai esixir o Goberno galego ao Ministerio de Fomento a adopción de diversas solucións técnicas -como redución da velocidade, pantallas acústicas ou novas xuntas de dilatación- e que permitan reducir o ruído provocado polo paso de vehículos a gran velocidade sobre a ponte da AP-9 e que incide nos veciños e veciñas do barrio?
 3. Vai arranxar o Goberno galego as eivas que existen na estrada PO- 546, que pasa polo barrio de Mollabao?
 4. Vai autorizar o Goberno galego ao Concello de Pontevedra que poida acometer de xeito inmediato obras urxentes de calmado de tráfico na PO-546?
 5. Vai mellorar o Goberno galego a mobilidade peonil e ciclista en toda a PO-546, instalando, como mínimo, pasos sobreelevados que reduzan a velocidade máxima real a 30 quilómetros/h e diminuíndo o ancho da calzada para ensanchar as beirarrúas e crear novos espazos que permitan a mobilidade sostible en condicións de seguridade?
 6. Ten intención o Goberno galego de ceder a estrada PO-546 ao Concello de Pontevedra?

  Pazo do Parlamento, 3 de maio de 2017

  Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo María Luisa Pierres López Raúl Fernández Fernández

  Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Facebooktwitterpinterestby feather

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.

scriptsell.neteDataStyle - Best Wordpress Services